Liturgie

Liturgie tijdens de kerkdienst
Hier treft u de opbouw van de liturgie aan die we meestal gebruiken in onze kerkdiensten.

Tijdens de kerkdiensten maken we, als we uit de Bijbel lezen, gebruik van de Herziene Statenvertaling. De psalmen die we zingen komen uit de Psalmberijming van 1773. De psalmen worden ritmisch gezongen. Dat geldt ook voor de gezangen die achter in het psalmboek staan.

Inleidend orgelspel
Het inleidend orgelspel vindt plaats voordat de kerkdienst begint.

De klok wordt geluid en de kerkenraad en dominee komen binnen

Zingen voor de dienst
Voor de dienst zingen we een lied uit de bundel Weerklank, volgens het door de muziekcommissie opgestelde rooster.
Op de borden voorin de kerk staat aangegeven welk nummer uit de bundel wezingen. Dit nummer wordt ook vermeld in Voetius.
Het lied wordt door middel van de beamers geprojecteerd op de wanden voorin de kerk.
Na het zingen van dit lied geeft de ouderling van dienst de dominee de hand.
Hiermee krijgt hij de verantwoordelijkheid over de dienst.
De ouderling wenst de dominee Gods onmisbare zegen toe.

Stil gebed
Tijdens het stil gebed bidden we of de Heere ons een gezegende kerkdienst wil geven, voor de hele gemeente, voor de voorganger en voor ons persoonlijk.

Votum en groet
Als de dominee het votum uitspreekt verklaren wij (als gemeente) dat wij alles van God verwachten.
Door het uitspreken van de groet belijden we dat God ons als gemeente groet en Zelf aanwezig is.

Zingen

Tien geboden of geloofsbelijdenis
In de morgendienst leest de dominee de tien geboden (de wet). Dat gebeurt meestal uit Exodus 20. Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. Bovendien leren we hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde voor ons.

In de avonddienst wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken. Hierin spreken we als gemeente uit wat wij geloven en wat de kern van het christelijk geloof is.

Zingen

Gebed om opening van het Woord
In dit gebed vragen we God om vergeving van onze zonden en om de hulp en werking van de Heilige Geest als de Bijbel gelezen en uitgelegd wordt in de preek. We bidden of Hij door Zijn Geest aanwezig wil zijn en geloof in ons hart wil werken of het geloof in ons hart wil versterken.

Schriftlezing
De dominee leest vervolgens een gedeelte uit de Bijbel.
Ook geeft hij aan welke Bijbeltekst of welk Bijbelgedeelte hij heeft uitgekozen voor deze dienst. Die tekst of dat Bijbelgedeelte staat dan centraal in de preek.

Collecte en zingen
De dominee deelt de doelen van de collecte mee en kondigt de te zingen psalm* aan. Tijdens het voorspel gaan de kerkvoogden en diakenen met de collectezakken rond. Na de collecte zingen we de psalm* voor de preek.

Preek
De preek is het hoofdbestanddeel, het hart, van de dienst. De dominee geeft dan uitleg over de tekst of het Bijbelgedeelte. In onze preken staat Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal.

Zingen

Gebed

We danken God voor de boodschap uit de Bijbel en voor blijde gebeurtenissen in de gemeente en we bidden voor de zieken, bedroefden, activiteiten, regering, zending enz.

Zingen
De laatste psalm* zingen we staande.

Zegen
Na het zingen spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.

De kerkenraad en dominee verlaten de kerk
De dominee krijgt weer een hand van de ouderling van dienst als een teken van instemming van de kerkenraad en dat de verantwoording voor de gemeente weer overgedragen wordt aan de kerkenraad. Hierna verlaten kerkenraad en dominee de kerk.

Orgelspel en einde van de dienst
Als het orgel gaat spelen, loopt de gemeente de kerk uit.
Bij de uitgangen hangen zendingsbusjes, hierin kan iedereen nog een gift doen.

Gastvoorgangers kunnen de liturgie aanleveren via liturgie@hervormddussen-hank.nl

*Het kan voorkomen dat er in plaats van een psalm een Weerklanklied gezongen wordt.