Leesrooster voor de voorbereidingsweek op de viering van het Heilig Avondmaal van zondag 19 september 2021

We mogen ons weer voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In deze week van voorbereiding op de Viering van het Heilig Avondmaal willen we stilstaan bij Gods voorzienigheid. Dit voorzien kan worden uitgelegd als zorgzaam vooruit-zien, maar daar is niet alles mee gezegd. De mens voorziet nog wel eens grote problemen, maar God voorziet in de oplossing van deze problemen. Zijn heilshandelen is een verlossend uit-redden. Dit mogen we vooral zien in het zenden van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus.

Zondag 12 september (voorbereiding Heilig Avondmaal) Lezen Genesis 1: 31 en Genesis 3.

“En zie, het was zeer goed.” Tevreden kijkt de Heere naar Zijn scheppingswerk want het was zeer goed. Alles was zoals de Heere het voor ogen had. God en zijn schepping en schepselen in perfecte harmonie en vrede met elkaar. Helaas ging het fout en verbrak de mens deze harmonie door toe te geven aan de zonde. Wat mooi en goed was, ruilde hij in voor iets wat mooi en goed leek maar wat o zo fout bleek. De Heere kon niet anders dan de mens te straffen en uit het paradijs te zetten. Maar in Zijn rechtvaardig oordeel gaf Hij gelijk ook een belofte mee. Hijzelf zou er voor gaan zorgen dat het weer goed kan komen tussen Hem en de mens en de schepping. “En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u (de slang) en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen”. (vers 15). Die belofte maakt de straf er niet minder door, maar geeft wel uitzicht op betere tijden waarin het weer zeer goed zal zijn.

Maandag 13 september 2021 Lezen: Genesis 22:1-14

Deze geschiedenis van Abraham en zijn zoon Izak is misschien wel zó bekend, dat we ‘vergeten’ ons te verwonderen over wat hier plaats vond. Laat deze woorden eens goed tot ons doordringen:

vers 2: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, […] en offer hem…

vers 5: Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren.

vers 8: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer…

vers 14: De HEERE zal erin voorzien. Deze geschiedenis mag heen wijzen naar hét Offerlam; Gods Zoon, Zijn Enige, Die Hij lief heeft… Zo heeft God ook u, jou en mij voorzien van het Offerlam, opdat wij niet verloren gaan (!), maar eeuwig leven hebben.

Dinsdag 14 september 2021 Lezen: Richteren 7:1-7, 13-15 en 21-22

De kernwoorden van wat we gelezen hebben staan in het zevende en negende vers: zal Ik u verlossen / Ik heb het in uw hand gegeven. God voorziet in Israëls verlossing van Midian. Van aanvankelijk 32.000 man blijven er uiteindelijk driehonderd over. Deze driehonderd man doen niets anders dan alleen lawaai maken: En zij stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats (vers 21) – het is de Heere Die als Enige strijdt! Er is nóg Iemand als een Enige … maar dan voor ons allemaal. Hij gaf Zich volledig over… en overwon!

Woensdag 15 september Lezen: 2 Koningen 4 1-7

Het kan je zomaar overkomen dat je in een situatie terecht komt waarin bijna geen uitweg meer mogelijk is. Wat doe je dan? Blijf je roeien met de riemen die je eigenlijk niet hebt? Of ga je, net als deze weduwe, bij de Heere te rade. Want bij de Heere is altijd uitkomst. Al is het wel vaak op een manier die wij niet verwachten en schakelt Hij ons daar zelf weer bij in. Zo ook deze weduwe. Met het laatste restje olie wat ze heeft, moet ze alle kruiken gaan vullen die ze maar in haar buurt kan vinden en uiteindelijk die olie verkopen om haar schulden te kunnen betalen en er verder van te kunnen leven. Dit vraagt om vertrouwen en de bereidheid om te gaan handelen. Zo schakelt de Heere ook ons in in Zijn Heilsplan met ons en onze naaste. Bent u, ben jij bereid daarop te vertrouwen en ernaar te handelen?

Donderdag 16 september 2021 Lezen: Lukas 2: 1-11

Vandaag lezen we het begin van de vervulling van de belofte die de Heere de mens gaf toen hij door zijn zonde uit het paradijs werd verdreven. “..heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.” (vers 11). Met de menswording van onze Heiland zet God de Vader de eerste stap die zal leiden tot een volkomen betaling van al onze zonden. De Heere Jezus is met Zijn geboorte als mens ons in alles gelijk geworden, behalve de zonden. Hij weet als geen ander wat wij door moeten maken. Hij kent al onze moeiten, twijfels, pijn, verdriet, maar ook onze vreugde. Meer nog; als enige mens heeft Hij de totale van God verlatenheid moeten verduren om zo volledig voor onze zonden te kunnen boeten. Is het nu dan automatisch gelijk goed tussen ons en de Vader? Nog niet helemaal! Wat ons nog rest is om ons volledig, maar dan ook volledig over te geven aan Hem en de Heere Koning van ons leven te laten zijn. Mag Hij werkelijk onze Koning en Zaligmaker zijn?

Vrijdag 17 september 2021 Lezen: Johannes 17 in zijn geheel

Overdenk de volgende woorden:
vers 2: …opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
vers 9: Ik bid voor hen.
vers 11: Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
vers 16: Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
vers 20: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven
vers 25: …dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
Gods ultieme daad van voorzien ligt in het zenden van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere.

Zaterdag 18 september 2021 Lezen: Filippenzen 4:10-20

Paulus spreekt zijn dank uit voor de ontvangen gaven vanuit de gemeente van Filippi. Het gaat Paulus niet om het gebrek dat hij soms heeft moeten lijden. Tóch gaat het Paulus wel om een vorm van delen, namelijk het delen in zijn verdrukking (vers 14). Dit raakt Paulus; dáár is hij dankbaar voor. Paulus maakt van de gelegenheid gebruik zijn Heere te belijden: Ik kan, zegt hij, ontberingen aan omdat Christus mij hiervoor de kracht geeft (vers 13). De kracht om te kunnen volharden in geloof en gehoorzaamheid op momenten die een mens als zwaar kan ervaren. Voor Paulus is deze kracht van een veel grotere waarde dan het teniet doen van aardse ongemakken. Paulus is geheel voorzien, door de kracht van Christus en de medemenselijkheid van zijn broeders en zusters in Filippi. Hij belooft hen dat God ook hen zal voorzien in alles wat zij nodig hebben, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Lees nu: Mattheüs 10:22. Daar past een
gelovig amen op.

Zondag 19 september 2021; Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal Lezen Openbaring 21: 1-8

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Met elkaar mogen we gedenken en vieren dat de Heere met Zijn lichaam en bloed betaalde voor onze zonden. We gedenken en vieren in een tijd waarin zoveel gebrokenheid is. Een tijd die steeds verder af komt te staan van Gods bedoeling met de schepping. Maar gelukkig mogen we het ook gedenken en vieren met Gods belofte dat het weer ‘Zeer goed zal worden’. Vandaag lezen we daarover in ons Bijbelgedeelte. Een bijbelgedeelte dat zo anders is als het gedeelte uit Genesis 3 wat we aan het begin van deze week hebben gelezen. Was daarin hoofdzakelijk sprake van straf met daarin een belofte, het bijbelgedeelte van vandaag is vol van belofte met daarbij wel een ernstige waarschuwing. Want die belofte is alleen voor hen die zich waarlijk hebben toevertrouwd aan de Heiland en werkelijk deelgenoot geworden zijn van Zijn lijden, sterven en opstanding. Kies dan heden wie u/jij dienen zult. Het is van eeuwigheidsbelang!