Kringen

Inleiding
Het primaire doel van een kringavond is om een ontmoeting te hebben. In de eerste plaats een ontmoeting te hebben met God, die Zichzelf in de Bijbel openbaart. Om de ontmoeting met God vorm en inhoud te geven, willen we leren hoe Hij Zich aan ons openbaart. Dat doen we door het bestuderen van de Schrift.

Door deze ontmoeting met God komen we ook onszelf tegen. Wat doet de ontmoeting met God in mijn eigen leven. Vragen die aan de orde komen hebben betrekking op de reactie die bij mij zelf boven komt op de ontmoeting met God. De reactie van anderen kan worden gehoord, zodat het de eigen gedachten verder aanscherpt.

Dan zijn we als vanzelf bij het derde doel van het kringwerk aangekomen. De ontmoeting met de ander om elkaar te bemoedigen in het geloof. Maar ook om elkaar te herkennen in de problemen die er zijn. U bent echt niet de enige die uw eigen probleem moet oplossen. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven om elkaar tot een hand en een voet te zijn.

Ontmoeten
In het woord ontmoeten zit ont-moeten. Dit geeft aan dat er ook een ontspannen sfeer mag zijn op de avonden. Dat is wat anders dan een vrijblijvende sfeer. Maar op een ontspannen wijze mogen de moeiten en het verdriet die er zijn, maar ook de vreugdevolle dingen in het leven met elkaar gedeeld worden in het perspectief van de Bijbel. Het geeft op een ontspannende wijze een verdieping in de ontmoeting.

In het woord ontmoeten zit ook elkaar leren kennen. We willen elkaar niet alleen leren kennen als inwoners van dezelfde dorpen, maar ook in het kennen van elkaar in de Heere Jezus Christus. Hierdoor zien we dat we als gemeente aan elkaar zijn gegeven om de ander te dienen.

Overzicht kringwerk

Jongvolwassenkring

Gesprekskring

Gebedskring