Jeugdwerk

Inleiding
Omdat kinderen de kerk van morgen zijn, is het van levensbelang om te investeren in de kerk van vandaag. Deze verantwoordelijkheid heeft de kerk van vandaag in te vullen. We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid op ons genomen, toen we de kleine kinderen van de gemeente hebben gedoopt, om de ouders te helpen bij het onderwijzen van de kinderen. Dit geldt voor het gehele jeugdwerk, zowel in het kinderwerk als ook het tiener- en jongerenwerk.

Doel
De doelstelling van het kinder-, tiener- en jongerenwerk is de jongeren vertrouwd te maken met de belangrijkste begrippen van het christelijk geloof. Daarbij is het van belang dat ze ontdekken dat ze zondig leven voor God en redding nodig hebben die buiten henzelf vandaan komt: door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Met Zijn redding willen ze ook hun leven heiligen tot eer van God. Op deze manier worden onze jongeren toegerust om hun geloof in deze wereld uit te dragen en levende getuigen te zijn van Jezus Christus.

Uitgangspunten
Het uitgangspunt voor al het werk in de gemeente is het onfeilbare Woord van God. De gehele Bijbel, zowel het Oude- en het Nieuwe Testament vormen de basis voor al het werk van de geloofsopbouw van de gemeente. We weten ons gebonden aan de belijdenis, zoals deze is samengevat in de drie formulieren van enigheid. Daarin belijden we dat alle mensen in zonde geboren en ontvangen worden en alleen uit genade door het geloof in Jezus Christus zalig worden. Dit uitgangspunt is kort samen te vatten met de drie sola’s van de reformatie: sola Scriptura (alleen de Schrift), sola Fide (alleen het geloof) en sola Gratia (alleen de genade).

Jeugdraad
Het jeugdwerk vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Dussen-Hank. De praktische uitwerking en coördinatie van het jeugdwerk is belegd bij de jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit:

– een voorzitter:             Arie Stuij

– een secretaris:             Gerrit van Genderen

– een penningmeester: Gerrit van Genderen

– een afgevaardigde van alle clubs

– adviserende leden (predikant Hervormde gemeente Dussen-Hank, ouderling-kerkrentmeester Sander Spiering en een afgevaardigde van de kerkenraad Hervormde gemeente Meeuwen).

Binnen het jeugdwerk zijn de volgende clubs actief:

Benjamin (i.s.m. Hervormde gemeente Meeuwen)
–’t Baken
Kompas / 15+ (i.s.m. Hervormde gemeente Meeuwen)
18+ (i.s.m. Hervormde gemeente Meeuwen)