Diaconie

Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk, een dienst van de barmhartigheid in opdracht van de Heere Jezus Christus. In Handelingen 6 kunnen we lezen waarom het ambt van diaken is ingesteld.

De diaconie ondersteunt de naaste zowel op financieel gebied als met daad en raad op de volgende gebieden:

  • Directe persoonlijke financiële nood in onze eigen gemeente
  • Bejaarden, gehandicapten en ziekenzorg
  • Het zendings- en evangelisatiewerk
  • Tal van kerkelijke instanties welke passen binnen onze gezindte en onze doelstelling

Alle aanvragen uit persoonlijke financiële nood worden uiterst vertrouwelijk behandeld binnen de diaconie. Alle overige broeders van de kerkenraad en gemeenteleden krijgen dit niet te horen of te zien. Ook in de financiële verantwoording wordt de naam niet vermeld. De diaconie krijgt haar financiële middelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten en giften van gemeenteleden.

Verder zijn er taken van praktische en maatschappelijke aard, zoals:

Kerkblad Voetius

Voor het kerkelijk nieuws binnen de gemeente kan men een abonnement nemen op het regionale kerkblad ‘Voetius’. Dit blad, waarin de meeste Hervormde gemeenten uit de regio voorkomen, verschijnt elke week op donderdag (met uitzondering van enkele perioden rondom feestdagen en de zomervakantie). Voetius kan zowel aan huis, per post of digitaal ontvangen worden. In het kerkblad worden de kerkdiensten, het plaatselijk gemeentewerk, het wel en wee in de gemeente, regioberichten en dergelijke vermeld. De kosten van een jaarabonnement bedragen € 32,50. Dit bedrag wordt jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld. Een postabonnement kost € 35 per jaar en een digitaal abonnement € 20 per jaar. Betaling vindt één maal per jaar via een automatische incasso plaats. Abonnementen kunnen worden aangevraagd bij diaken Johan van der Ree (0416-391404). Een postabonnement kan worden aangevraagd via shk.voetius@gmail.com en voor een digitaal abonnement kunt u mailen naar voetiusdigitaal@gmail.com.

Kerkradio

Voor gemeenteleden die door omstandigheden niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid om zich door middel van een internetaansluiting te laten verbinden met de kerkdiensten vanuit de kerk in Dussen. Als luisteraar thuis krijgt u een luisterkastje wat met één knop aan- en uit gezet kan worden. Het systeem werkt zoals gezegd via een internetaansluiting. De kwaliteit van het geluid is goed en het bereik groot; de diensten zijn in Dussen, Hank, Almkerk, Nieuwendijk en zelfs (in tehuizen) elders te beluisteren. Kerkradio kan worden aangevraagd bij de diaconie (Joop de Kok, 0416-391748). Het luisterkastje wordt gratis beschikbaar gesteld. De kerkradioluisteraar ontvangt een Weerklankbundel in bruikleen en een collectebusje voor de bijdragen aan de collectes. De inhoud van de busjes wordt twee keer per jaar opgehaald door diaken Joop de Kok. De diensten zijn ook zowel rechtstreeks als achteraf te beluisteren met een computer via de website: www.hervormddussen-hank.nl. Storingen aan de kerkradio kunt u melden aan Joop de Kok (0416-391748).

Vakanties voor gehandicapten, ouderen en alleenstaanden:

Jaarlijks worden er door diverse organisaties vakanties georganiseerd voor gehandicapten, ouderen en alleenstaanden. De diaconie kan hierin bemiddelen en eventueel de kosten hiervan (mee)dragen. Ook zal tijdig melding gemaakt worden van deze mogelijkheden via Voetius.

Giften

Wilt u giften overmaken naar de diaconie van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank dan wordt u verzocht het navolgende rekeningnummer te gebruiken:
NL82 RABO 0118 9016 64 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Dussen-Hank. Is uw gift voor een specifiek doel, dan graag in de omschrijving het specifieke doel aangeven. Wellicht overbodig om te vermelden, maar giften aan de diaconie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.