Diaconie

Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk, een dienst van de barmhartigheid in opdracht van de Heere Jezus Christus. In Handelingen 6 kunnen we lezen waarom het ambt van diaken is ingesteld.

De diaconie ondersteunt de naaste zowel op financieel gebied als met daad en raad op de volgende gebieden:

 • Directe persoonlijke financiële nood in onze eigen gemeente
 • Bejaarden, gehandicapten en ziekenzorg
 • Het zendings- en evangelisatiewerk
 • Tal van kerkelijke instanties welke passen binnen onze gezindte en onze doelstelling

Alle aanvragen uit persoonlijke financiële nood worden uiterst vertrouwelijk behandeld binnen de diaconie. Alle overige broeders van de kerkenraad en gemeenteleden krijgen dit niet te horen of te zien. Ook in de financiële verantwoording wordt de naam niet vermeld. De diaconie krijgt haar financiële middelen door het houden van collecten tijdens de kerkdiensten en giften van gemeenteleden.

Verder zijn er taken van praktische en maatschappelijke aard, zoals:

 • Kerkblad Voetius:
  De aanvraag en opzegging van abonnementen op het regionaal kerkblad Voetius dienen via de diaconie te geschieden. Postabonnementen dienen rechtstreeks via de uitgever te lopen (zie colofon in Voetius). De diaconie draagt zorg voor de bezorging van het kerkblad en de financiële afwikkeling die met het blad en bezorging van het blad verband houden. In principe dienen de abonnementsgelden de kosten van de aanschaf en bezorging van het blad te dekken. Eventuele tekorten zullen geleidelijk via verhoging van de abonnementsprijs worden opgeheven. De abonnementsprijs wordt via de Voetius bekend gemaakt. De abonnementsprijs wordt bij voorkeur via automatische machtiging geïnd. Machtigingen zijn bij de diaconie te verkrijgen. In uitzonderlijke gevallen kan een nota worden toegezonden.
 • Kerktelefoon:
  De exploitatie en technische zaken van een nieuwe kerktelefoonaansluiting vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Een nieuwe kerktelefoonaansluiting dient echter bij de kerkenraad te worden aangevraagd. Via de kerktelefoon worden alle kerkdiensten en andere activiteiten die in het kerkgebouw in Dussen plaatsvinden, zoals kerstvieringen, de sing in tijdens de startdag etc., uitgezonden. Ook buiten Dussen, zoals in Hank en Almkerk, zijn de kerktelefoonuitzendingen te ontvangen. De kosten voor een kerktelefoonaansluiting bedragen 5 euro per maand. Hiervan ontvangt de gebruiker één maal (of naar keuze twee maal) per jaar een rekening. Via internet zijn  de diensten ook te beluisteren. Denk u dan wel aan uw financiële verantwoordelijkheid, het uitzenden via internet is voor de kerk niet gratis. Via internet kunt u eerder uitgezonden diensten downloaden en bewaren op cd of usb stick.
 • Vakanties voor gehandicapten, ouderen en alleenstaanden:
  Jaarlijks worden er door diverse organisaties vakanties georganiseerd voor gehandicapten, ouderen en alleenstaanden. De diaconie kan hierin bemiddelen en eventueel de kosten hiervan dragen. Ook zal tijdig melding gemaakt worden van deze mogelijkheden via Voetius.

Giften

Wilt u giften overmaken naar de diaconie van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank dan wordt u verzocht het navolgende rekeningnummer te gebruiken: NL82 RABO 0118 9016 64 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Dussen-Hank. Is uw gift voor een specifiek doel, dan graag in de omschrijving het specifieke doel aangeven. Wellicht overbodig om te vermelden, maar giften aan de diaconie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.